Japanese box art for Yoshi’s Safari

Japanese box art for Yoshi’s Safari